Linköpings motorsällskap | Trygg idrott

Förebyggande arbete för den ideella föreningen linköpings motorsällskap.


Den ideella föreningen Linköpings Motorsällskap ägs av föreningens medlemmar ca. 1100 st.

Högsta beslutande organ är föreningens årsmöte. Vid årsmötet väljs en huvudstyrelse vilken har som uppgift att vårda och förvalta samt på alla plan utveckla hela verksamheten i rätt riktning framåt. Vid årsmötet väljs även våra sektionsstyrelser till antalet 9 stycken för att ansvara för den idrottsliga verksamheten med träningar – tävlingar – banor m.m. inom sina olika grenar. Sektionsstyrelserna är underställda huvudstyrelsen.

Vidare bedrivs med anställd personal utbildning och trafikövningar med externa kunder inför att klara av att ta ett körkort på bil eller MC.

Föreningen har även anställd personal för att vårda och se till den dagliga skötseln av anläggningen.

Allt vad som görs och beslutas i föreningen måste stämma överens med föreningens stadgar framtagna vid föreningens startande 1925-06-18. Efter det nyskrivna och beslutade på årsmöte 2009-03-26. Därefter vissa justeringar 2012 samt 2014 där årsmötet beslutat att anta ändringarna.

År 2019 tog styrelsen även fram ett kompendium med föreningens samlade regler och policy.


VÄRDEGRUND 

Idrottsrörelsen i Sverige utgår ifrån de riktlinjer som står i Idrotten vill och i Idrottsrörelsens uppförandekod. Idrottens värdegrund bygger på fyra delar:

 • Glädje och gemenskap
 • I vår förening ska det vara en kamratlig och social gemenskap i en trygg miljö.
 • Rent spel
 • Allas rätt att vara med
 • Alla som vill oavsett kön, ålder, etnicitet, fysiska och psykiska förutsättningar får vara med i föreningens idrottsverksamhet.
 • Demokrati och delaktighet
 • De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

Idrottsrörelsen följer FN:s barnkonvention. Alla beslut vi som förening fattar ska utgå från barnens bästa. År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Vår förening arbetar aktivt med att bli en mer inkluderande förening för människor oavsett:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnicitet
 • religion/trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder

Styrelsen ansvarar för att värdegrunden efterlevs och förankras i hela föreningen och efterlevs på alla plan.


JÄMSTÄLLDHET

I dagens samhälle är en jämställd organisation och förening relevant. Jämställd idrott är en förutsättning för att framtidens idrott ska vara öppen och välkommen för alla. Vi ser det som viktigt att hela föreningen genomsyras av jämställdhet och bär med sig frågan dagligen i verksamheten och vid styrelsen beslut. Vi följer idrottsrörelsens långsiktiga mål att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent bland styrelse, valberedning och ledare. Då motorsporten är en mansdominerande idrott är det svårt att nå upp till 40 % med representerande damer. Huvudstyrelsen representeras av 20 % damer. Så även har damer ett antal framskjutna positioner i våra sektionsledningar.

Styrelsen har ett uppdrag att jobba vidare med att uppnå målet med representation av damer

RISKZONER

Vi som förening arbetar aktivt med att identifiera riskzoner där det finns risk för att mobbning, trakasserier, sexuella övergrepp och våld kan uppstå. 
Följande riskzoner har föreningen identifierat:

 • Omklädningsrummet
 • Sociala medier
 • Resor
 • Samlingar – möten
 • Lokal för rast – fika m.m.
 • Rivalitet mellan sektioner

Åtgärder för att verka för en trygg idrottsförening:

 • När vi representerar föreningen eller har föreningskläder på oss skall vi alltid tänka efter före på hur vi bemöter andra, vilka beteenden som är lämpliga när vi representerar föreningen samt vad vi skriver och kommenterar på internet.
 • Omklädningsrummet. I samband med föreningens verksamhet i omklädningsrum är det inte tillåtet att fota eller filma.
 • Sociala medier.  I vår förening förhåller vi oss till värdegrunden och vi tänker alltid efter före vad vi skriver och publicerar på sociala medier, vad eller vem som visas i bild och varför samt vad eller vem som inte visas och varför.  Om det bildas nya grupper på sociala medier som har med föreningen eller grupper/lag att göra, skall alla få vara med. Kontinuerligt arbete med bemötande av och respekt för varandra är viktigt i våra lag/grupper.
 • Resor.  Det är alltid två vuxna med vid resor med föreningen.
 • Vid träning eller samlingar finns alltid en utsedd ledare för varje enskild grupp förutom den som tillser trängningarna.
 • För att förhindra rivalitet mellan de olika sektionerna ligger det på styrelsens ansvar att kontinuerligt utbilda och informera alla om hur föreningen fungerar i sin helhet med investeringar samt fördelning av pengar.
 • För att förhindra rivalitet mellan de olika sektionerna kommer styrelsen att vara aktivare med att utbilda och informera alla om hur föreningen fungerar i sin helhet.

LEDARE

Att vara ledare och tränare är ingen rättighet, det är ett förtroendeuppdrag. För att föreningen ska känna sig trygg med de personer som får ett ledar-/tränaruppdrag ska följande verktyg användas. 


UTBILDNINGSPLAN 

Vår förening arbetar årligen med följande utbildningsplan

Styrelse

 • Föreningens Regler o Stadgar
 • Medvetengöra och utbilda föreningens medlemmar i policyn för trygg idrott
 • RF Skapa Trygga Idrottsmiljöer

Ledare

 • Ledarutbildningar
 • Barnkonventionen och Föreningsidrotten

Aktiva

 • Barnens spelregler

Alla dokument och utbildningar vi genomför i styrelsen och bland ledare ska leda till en trygg och hållbar utvecklingsmiljö.

UPPFÖLJNING

Styrelsen kontrollerar årsvis att policyn är aktuell och att den efterlevs. En återkommande punkt på styrelsemötets dagordning är ”Säkerhet / Disciplin” där Trygg Idrott ingår där styrelsen har utsett fyra styrelsemedlemmar att handha och bevaka punkten.


Linköpings motorsällskap | Trygg idrott

Om något oönskat har hänt 


HANDLINGSPLAN

När en händelse som kan utvecklas till en kris har upptäckts:

 • Ordförande och/eller övrig representant i styrelsen tar emot ärendet och krisgruppen kontaktas för att besluta hur ärendet ska hanteras vidare.
 • Ordförande och/eller övrig representant i styrelsen beslutar om informationen är av sådan karaktär att krisgruppen ska meddelas

Av föreningen utsedd krisgrupp.

Styrelsen har en vald grupp som handhar uppkomna händelser eller kriser.
I vår förening finns en bestämmelse om något utav allvarlig karaktär inträffar så är det Styrelsens Ordförande som uttalar sig både intern och extern i alla media. Ordförande kan i sin tur deligera uppgiften till annan person i krisgruppen med tanke på vad det inträffade har för karaktär och svårighetsgrad.

Kontaktuppgifter:

Ordföranden Peter Kahrle, 070-6584560
informationsansvarig internt och externt. Rekommenderat en person som kommunicerar med media och till föreningens medlemmar.


Fem steg

 1. Skaffa en bild av läget
   • Vad har hänt? Vilka är inblandade? Är det akut, se till att säkra miljön för den som är utsatt. Undvik att själva försöka utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett polisärende är det viktigt att ni inte har påverkat inblandade personer. Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande:
    - Ta omedelbart kontakt med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes familj ska socialtjänsten istället kontaktas.
    - Identifiera om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet.

   • Om förövaren finns i föreningen är det viktigt att tänka på följande:
    - Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form ska den personen ta time out under eventuell utredning.
    - Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett lagbrott – anmäl också till Socialtjänsten.

 2. Är det ett brott? Om ja, polisanmäl. Vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning. Om det inte är ett lagbrott, undersök om det kan vara ett brott mot era eller Riksidrottsförbundets stadgar. Om ja, anmäl till berört specialidrottsförbund.
   • Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott så bör ni själva försöka reda ut vad som hänt och sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Känner ni er osäkra så ta kontakt med ert SISU-distrikt eller kontaktpersonen för Trygg idrott på Riksidrottsförbundet.

 3. Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, tränare, föreningsstyrelse, eventuellt andra inblandade och eventuell förövare. Nätverket nedan finns som olika typer av stöd. 

 4. Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av information det ska vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.

 5. Följ upp situationen och de inblandade så länge situationen kräver. RF-SISU Östergötland finns till som stöd för föreningen i detta.

Nätverk

Föreningen har följande kontaktuppgifter om något oönskat sker:

SOS Alarm 112
Jourhavande Präst 112
Polis ( ej pågående brott ) 11414
Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

010-476 50 23, lolita.bladh@rfsisu.se

Bris stödlinje för idrottsledare 077-44 000 42
RF, Visselblåsartjänst

https://report.whistleb.com/sv/riksidrottsforbundet

RF, Idrottsombudsmannen 08-627 40 10
Sjukvårdsrådgivning 1177
Linköpings Kommun, Kultur & Fritid 013-206000
Socialtjänst 013-206000
Barn- och ungdomspsykiatri 010-1030000
Kvinnojouren 013-134384
Brottsofferjouren 013-104400
Socialjouren 013-206000
Ungdomsmottagningen 010-103 31 18
Arbete mot hedersrelaterat våld hedersfortryck.se

Följ oss i sociala medier!